Kto może być członkiem TP KUL?

 

Członkami Towarzystwa mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (instytucje, zakłady itp.). Do Towarzystwa mogą należeć osoby pełnoletnie i małoletnie w wieku 16-18 lat. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi; wykonują swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli.

Zgodnie ze statutem, do Towarzystwa mogą należeć także cudzoziemcy, nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby przystąpić do Towarzystwa należy wypełnić deklarację członkowską i przekazać ją do Biura Towarzystwa w Lublinie.
[tutaj wersja do wypełnienia on-line i wysłania na adres TP KUL oraz do pobrania]