Przemówienie Rektora KUL z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/16

22 Paź, 2015

Przemówienie Rektora KUL z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/16

 

Zapraszamy do zapoznania się z przemówieniem, jakie ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL, wygłosił podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 18 października 2015 roku.

Szanowni Państwo
„[…] pragnienie poznania jest wspólną cechą wszystkich ludzi” – napisał nasz profesor Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio. Szczególną przestrzenią, w której człowiek może realizować to pragnienie, uczyć się i dążyć do odkrywania prawdy o Bogu, świecie i sobie samym, jest uniwersytet.
W murach naszej Alma Mater witam dziś bardzo serdecznie wszystkich gości zaproszonych na uroczystą inaugurację roku akademickiego.
Słowa powitania kieruję również do pracowników naszego Uniwersytetu, którzy swą codzienną pracą przyczyniają się do dynamicznego rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Życzę Państwu, by to zaangażowanie owocowało sukcesami oraz przynosiło radość i satysfakcję.

Szanowni Państwo,
Przed blisko 100 laty dzięki inicjatywie ks. Idziego Radziszewskiego, dzięki jego oddaniu idei założenia katolickiej wszechnicy kształcącej elity świeckie i duchowne w niepodległej Polsce powstał w Lublinie pierwszy na wschodnich ziemiach naszej ojczyzny i piąty chronologicznie uniwersytet w Polsce. W ten sposób Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął budowanie akademickiego charakteru miasta. Początkowo z niewielką, ale z upływem lat wciąż rosnącą liczbą pracowników akademickich przyczyniał się do rozwoju nauki polskiej, poszukując w swych badaniach prawdy w harmonii między nauką i wiarą, a także kształcił i wychowywał coraz liczniejsze, kolejne pokolenia studentów w zgodzie z zasadą veritas in caritate (Ef 4, 15) i caritas in veritate. Wkład naszej Uczelni w dzieje Polski i Kościoła – to powód do radości i dumy dla nas jako spadkobierców tego wielkiego dziedzictwa.
Świadomi historii naszego Uniwersytetu i kierowani pragnieniem dbałości o jego tożsamość, chcąc wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jego współtworzenia, zamierzamy przygotować radosne i godne jubileuszu świętowanie. Planujemy szereg wydarzeń. Osobę założyciela Uniwersytetu chcemy upamiętnić wzniesieniem poświęconego mu pomnika. W program naszych uroczystości wpisze się także zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w 2017 roku, pierwsze w Lublinie.
Przygotowaniom tym towarzyszy także nasze przekonanie, że wszystkie wydarzenia podjęte z tej okazji będą się odbywać z udziałem licznych absolwentów, przyjaciół i gości z całego świata.
Jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do współczesności i przyszłości.

Odpowiadając na aktualne wyzwania, podjęliśmy ważne projekty naukowo-inwestycyjne. Realizując je, pokonywaliśmy w ostatnich latach liczne przeszkody. Z tym większą satysfakcją informuję, że przed kilkoma tygodniami zakończyliśmy inwestycyjny etap ich realizacji.
Ukończony został gmach Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, jednostki naukowo-badawczej, w której strukturze znajduje się sześć laboratoriów do innowacyjnych badań i aplikacji w obszarze nauk przyrodniczych. Jest ono wyposażone w nowoczesną aparaturę, w tym w zaprojektowaną specjalnie dla potrzeb tematyki badawczej realizowanej w ICBN, pozwalającą prowadzić badania na światowym poziomie. Wartość tej inwestycji, będącej jedną z większych w regionie, wyniosła ok. 97 mln zł.
Do użytku został oddany również budynek Centrum Transferu Wiedzy z salami wykładowymi, aulami i laboratoriami. Obiekt, położony w głównym kampusie, będzie pełnił funkcje dydaktyczne, a dzięki organizowanym w nim sympozjom i konferencjom przyczyni się do zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarczym i społecznym Lubelszczyzny oraz kraju. Wartość inwestycji – to kwota ok. 24 mln zł.

Kolejnym nowoczesnym budynkiem dydaktycznym przekazanym pracownikom i studentom w ostatnim roku jest gmach kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 26 mln zł.
W celu dostosowania infrastruktury Uczelni do aktualnych potrzeb powstał podziemny parking pod Kolegium Jana Pawła II, a nad nim urządzony został nowy dziedziniec, który już stał się miejscem spotkań i wypoczynku społeczności akademickiej. Koszt budowy parkingu to bez mała 5 mln zł.
Dodam, że w odniesieniu do wszystkich obiektów zapewniliśmy wymagany wkład własny.
Dotychczasowa baza rekreacyjno-sportowa została wzbogacona o boiska do sportów plażowych w kampusie Poczekajka. Obecnie trwa rewitalizacja Gmachu Głównego KUL, dzięki czemu ten historyczny budynek odzyska swe pierwotne piękno.

KUL zawsze był miejscem otwartym dla osób z niepełnosprawnością. Cieszę się, że w ramach dotacji celowej uzyskaliśmy w tym roku kwotę 2,8 mln zł na realizację programu „Równy start”. Obejmuje on zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, które będą służyły osobom z dysfunkcjami. Planujemy m.in. doposażenie uniwersyteckiego Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych oraz pracowni studentów niewidomych i słabowidzących; utworzenie laboratorium językowego umożliwiającego niewidomym i niesłyszącym studentom naukę języków obcych, by przygotować ich do zawodu tłumacza; zmodernizowanie bazy sprzętowej, by rozszerzyć ofertę zajęć sportowych dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Zachowując misję i tożsamość naszego Uniwersytetu, uwzględniamy jednocześnie współczesne zjawiska – globalizację, migracje, a także potrzeby i oczekiwania Polonii i Polaków zza granicy, zwłaszcza wschodniej. Stąd też w ramach internacjonalizacji Uczelni nawiązujemy współpracę z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi ze Wschodu, np. w utworzonej z inicjatywy KUL Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, do której należy 13 uczelni. Ponadto uczestniczymy w projekcie Polski Erasmus dla Ukrainy. Zostaliśmy też jednym z sygnatariuszy Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą w ramach inauguracji programu „Razem z Ukrainą” i będziemy pozyskiwać stypendia dla naszych studentów pochodzących z tamtego kraju.
Rozszerzamy współpracę międzynarodową. Od kilku lat na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzimy studia filologiczne na kierunku sinologia. Na podstawie umowy z Yangtze Normal University (YZNU) w Chongqing, studenci naszej sinologii wyjeżdżają na uniwersytet w Chinach, a tamtejsi studenci przyjeżdżają kształcić się na KUL.
W styczniu tego roku na naszym Uniwersytecie zostało otwarte Centrum Egzaminacyjne Języka Chińskiego HSK – jedyne w tej części Polski i piąte w kraju.
Na bazie zamykanego wydziału zamiejscowego w Tomaszowie Lubelskim powołałem Centrum Edukacyjno-Kongresowe, które ma realizować zadania edukacyjne we współpracy z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego, także w wymiarze współpracy transgranicznej.

Cieszymy się osiągnięciami w dziedzinie kultury. Wspomnę tylko o wieloletniej i realizowanej także na wielu kontynentach działalności Sceny Plastycznej KUL czy akademickiego Chóru. W znakomitych polskich muzeach prezentujemy eksponaty pochodzące z naszych zbiorów muzealnych w ramach wystaw „Ex thesauro Universitatis”. Rokrocznie uroczystej inauguracji roku akademickiego towarzyszy tematyczna wystawa. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia kolejnej, zatytułowanej „Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum Uniwersyteckie im. Księdza Kanonika Jana Władzińskiego”. Stanowi ona pierwszą próbę oszacowania strat dzieł sztuki poniesionych przez KUL w czasie II wojny światowej. Składa się na nią pięć ocalałych eksponatów oraz oryginalne dokumenty archiwalne, które są prezentowane w zrekonstruowanym przedwojennym wnętrzu Muzeum Uniwersyteckiego.
Rozwój Uczelni, jej innowacyjny i nowoczesny charakter – to zasługa pracowników, świadomych współczesnych wyzwań i pragnących nieustannie budować prestiż swojej Alma Mater. O proces dydaktyczny w tym roku troszczyć się będzie 1090 nauczycieli akademickich. Zaangażowanie na rzecz rozwoju badań i nauki widoczne jest m.in. w awansach naukowych. W ubiegłym roku akademickim nominacje profesorskie otrzymało 16 doktorów habilitowanych, 30 pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 24 stopień naukowy doktora.
Zespół naukowców z KUL opracował nowy sposób wytwarzania bioplastiku, który może być stosowany w medycynie i do produkcji biodegradowalnych opakowań. To już drugi patent pracowników Instytutu Biotechnologii przygotowany w wyniku badań prowadzonych w kopalni węgla w Bogdance.

Mówiąc o pracownikach Uczelni, chciałbym także przywołać imiona tych, których z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy (proszę o powstanie). Byli to profesorowie: ks. Stanisław Paździor, Antoni Zoła, o. Bronisław Zubert, ks. Marek Zahajkiewicz, oraz Maria Kosiarska.
Ze smutkiem pożegnaliśmy także pracowników administracji: Czesławę Bielecką, Ewę Błaszczak-Lisicę, Czesławę Cieniuch, Janinę Gryglewską, Bożenę Kloz.
Odeszli do Pana również studenci i doktoranci: ks. Tomasz Bomba, Dominika Łukasiewicz, ks. Grzegorz Maj, Paweł Milaniuk, Piotr Skotnicki i Weronika Tomaszewska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość…
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Szanowni Państwo!
Uniwersytet to wspólnota. Jej ważną część stanowią studenci. Cieszymy się z ich sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych.
Uczelnia uwzględnia zróżnicowaną sytuację materialną studentów i oferuje im wsparcie w postaci licznych stypendiów, wśród których nowość stanowią: stypendium KUL i Fundacji Jana Pawła II dla uchodźców, stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL dla studentów pierwszego roku oraz stypendia z utworzonego w tym roku kanadyjskiego Funduszu Stypendialnego im. dra Stefana Króla.
KUL, prowadząc badania naukowe, oferując dobre wykształcenie, stwarza studentom także możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań ułatwiających organizowanie czasu i funkcjonowanie nie tylko na Uczelni. Jednym z przejawów tej troski jest wydanie legitymacji studenckiej z funkcją karty płatniczej, którą wprowadziliśmy od tego roku akademickiego we współpracy z Bankiem Pekao S.A. Legitymacja docelowo będzie stanowiła dokument wielofunkcyjny.
Nasz Uniwersytet dba także o to, by studenci sprawnie odnajdywali się na rynku pracy. Uniwersytecka oferta dla studentów to także staże i praktyki, które zapewniają umowy podpisywane z różnymi podmiotami naukowymi, oświatowymi i gospodarczymi.
Miło mi poinformować, że studia na KUL rozpoczyna w tym roku ponad 4700 nowych studentów.
Do Państwa, drogie Studentki i Studenci, chciałbym skierować słowa powitania i najlepsze życzenia. Erich Fromm napisał sentencjonalnie: „Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy”. Dzisiaj poprzez akt uroczystej immatrykulacji zostaniecie włączeni do naszej wspólnoty akademickiej Życzę Państwu, by studia, które rozpoczynacie w naszej Uczelni, stały się formą realizacji marzeń i planów, rozwijania pasji i zainteresowań. Równocześnie zapraszam do aktywnego współtworzenia naszej wspólnoty uniwersyteckiej.

Szanowni Państwo!
W perspektywie jubileuszu 100-lecia naszej Uczelni inaugurujemy kolejny, 98. rok akademicki, przywołując znamienne słowa ojca świętego Jana Pawła II wypowiedziane do społeczności KUL na wypełnionym dziedzińcu w dniu 9 czerwca 1987 roku: „[…] na każdym z wydziałów uniwersytetu katolickiego, nawet na najbardziej przyrodniczych i “świeckich”, trud umysłu poszukującego prawdy musi i powinien być zespolony z wiarą, która także w tych dziedzinach znajduje swoje potwierdzenie i pogłębienie. […] Równocześnie uniwersytet katolicki jest żywym świadectwem w stosunku do tych wszystkich, którzy chcieliby religię umieścić w obrębie świata irracjonalnego. Tej wzajemnej otwartości wiary i rozumu ludzkiego służy na naszej ziemi Katolicki Uniwersytet Lubelski, wnosząc swój wkład do skarbca polskiej nauki i kultury, zdobywając także uznanie na świecie, o czym świadczy jego bogata współpraca z podobnymi ośrodkami w Europie i poza nią. Nieoceniona jest jego rola jako wychowawcy inteligencji katolickiej w naszej Ojczyźnie w duchu wartości chrześcijańskich, humanistycznych i narodowych”.
Szanowni Państwo,
KUL pełnił i pełni ważną misję, jest miejscem, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością i rozwojem. Świadomi tego sprzężenia, z nadzieją i ufnością rozpoczynamy nowy rok akademicki.

QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!

 

fot. Tomasz Koryszko, KUL

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *