Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

20 Gru, 2017

Stypendia Jubileuszowe – teksty laureatów

Opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu było przedmiotem konkursu, jaki dla studentów KUL ogłosiły Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz PKO Banku Polskiego i Uniwersytetu, wyłoniła 16 jej zdaniem najlepszych. Na naszej stronie prezentować będziemy fragmenty wyróżnionych prac – zapraszamy do lektury!

Paweł Robak:

(…) Kreśląc koncepcję i plan rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nie sposób było nie odwołać się do historii oraz teraźniejszości Uniwersytetu. Bez tego nawiązania dalsze rozważania byłyby wręcz niemożliwe, bowiem nie da się opisywać i planować modelu rozwoju bez uprzedniego dokładnego poznania materii jaką w tym przypadku jest KUL. Określając cele i priorytety należy wziąć również pod uwagę różnego rodzaju uwarunkowania zewnętrzne takie jak zmiany demograficzne powodujące stale zmniejszającą się liczbę kandydatów na studia, spadek zainteresowania tradycyjnymi kierunkami studiów, zmieniające się ustawodawstwo odnoszące się do nauki i szkolnictwa wyższego czy obecną sytuację na rynku ekonomicznym i gospodarczym. (…)
I – Innowacyjne badania
Celem strategicznym powinno być prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, który zapewni KUL-owi czołowe miejsce w dziedzinach i dyscyplinach uprawianych nauk na arenie krajowej, ale i wyraźnie zaakcentuje na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych. Uniwersytet powinien organizować i wspierać takie badania naukowe, które istotnie łączyłyby wysiłki nauczycieli akademickich i studentów, prowadząc tym samym do ważnych dla nauki i gospodarki odkryć naukowych. W sposób szczególny powinno się wspierać zespołowe prace badawcze o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym, które to w sposób pełniejszy ujmą badaną materię. Jako iż misją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest jak głosi statut KUL „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury” to w szczególności powinno się wspierać badania na płaszczyźnie: promocji i ochrony zdrowia i życia człowieka, w nawiązaniu do dyscyplin reprezentowanych przez KUL; zajmującej się Kościołem katolickim i jego rolą w życiu Człowieka, a także związkiem historii z teraźniejszością i przyszłością Narodu polskiego; dialogu ekumenicznego i międzycywilizacyjnego; wartości chrześcijańskich w życiu jednostki i społeczności; licznych wyzwań wynikających z postępującej informatyzacji różnych dziedzin życia; Jako iż fundamentem każdego uniwersytetu jest kadra naukowa, to powinna ona ściśle współpracować z takimi instytucjami jak np.: Narodowe Centrum Nauki, Naukowe Centrum Badań i Rozwoju czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogromną wagę powinno się przykładać do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry naukowej, inspirując ją do intensywnej aktywności dydaktycznej czy organizacyjnej, co będzie zmierzać do podnoszenia poziomu naukowego poszczególnych wydziałów. W tym celu konieczne jest: • stworzenie funduszu uniwersyteckiego, którego zadaniem będzie wspieranie innowacyjnej działalności badawczej; • zaktywizowanie działów administracji uniwersyteckiej, które zajmować się będą pozyskiwaniem informacji o priorytetowych kierunkach badań a także sposobach ich finansowania; • opracowanie doskonalszego systemu wynagradzania kadry naukowej, który będzie motywował do projakościowej pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej; • utworzenie swego rodzaju inkubatora przedsiębiorczości, którego zadaniem będzie upowszechnianie i komercjalizacja wyników badań naukowych z uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej kadry naukowej i Uniwersytetu;
II – Oferta edukacyjna. Studenci i absolwenci.
Zgodnie z wizją i misją szkolnictwa wyższego w Polsce pomyślny rozwój społeczeństwa zależy od jakości edukacji wyższej, która stanowi zasadniczy warunek kulturowego i gospodarczego rozwoju kraju oraz efektywnego kształtowania kapitału intelektualnego. W myśl tego stwierdzenia należy dostosować system kształcenia do zmieniających się ciągle potrzeb społeczno-gospodarczych. Można to zrealizować poprzez: ciągłe rozwijanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej, łączącej formę studiów stacjonarnych i e-learningu; szerokie współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi przy tworzeniu oferty edukacyjnej, która byłaby dostosowana do rynku pracy i zapotrzebowania; wzbogacenie oferty kształcenia zawierającej studia, studia podyplomowe, kursy, o umiejętności czysto praktyczne, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie podmiotów zewnętrznych; powołanie i prowadzenie Centrum Szkoleniowego; Równie istotną rzeczą jest rozwijanie jak najlepszej współpracy i współdziałania studentów z kadrą naukową i pracownikami administracyjnymi. Władze KUL-u powinny ściśle współpracować z samorządami studentów i doktorantów, w celu lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań. W dalszym ciągu powinno się rozwijać współpracę z innymi ośrodkami akademickimi Lublina. Jednym z priorytetów w tym obszarze tematycznym powinien być zamiar zacieśnienia więzi na linii Uniwersytet – Student – Absolwent, w celu korzystania z wsparcia dla rozwoju KUL-u. Aktywizacja studentów i absolwentów a także ich pozycja na KUL-u i rynku pracy powinna przebiegać w oparciu o następujące zagadnienia: ciągły rozwój systemu ewaluacyjnego, który zapewni kontrolę jakości procesów dydaktycznych i obejmie przygotowanie i późniejszą realizację programów nauczania, ocenianie jakości zajęć przez studentów i doktorantów oraz wdrażanie wniosków wypływających z tej analizy; rozszerzenie oferty kształcenia w językach obcych (nie tylko w języku angielskim) wraz ze zwiększeniem umiędzynarodowienia kadry naukowej; zacieśnienie współpracy ze szkołami średnimi regionu i województwa przez prowadzenie m.in. pokazowych zajęć dydaktycznych; dalsze rozwijanie systemu opieki zdrowotnej i socjalnej dla studentów; rozwinięcie działań wspierających inicjatywy gospodarcze i społeczne studentów i absolwentów KUL-u; aktywny udział KUL-u w programach wymiany studenckiej;
III – Współpraca międzynarodowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty z naukowo-dydaktycznymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach. Dostrzegając jednak zjawisko umiędzynarodowienia badań i ich wyników, programów studiów, wymiany studentów, KUL powinien położyć szczególny nacisk na intensyfikację nawiązywania partnerskich kontaktów z zagranicznymi instytucjami, wyjazdy studyjne, praktyki, staże, wspólną wymianę kadry naukowej, studentów i publikacji naukowych. Będzie to doskonała szansa i możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie dydaktycznym czy badawczym. W sposób szczególny wymiana ta powinna mieć miejsce między uczelniami o tożsamości katolickiej, z uczelniami katolickimi, w tym z uniwersytetami i wydziałami kościelnymi, papieskimi na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W celu zweryfikowania, intensyfikacji i rozwoju współpracy międzynarodowej KUL powinien: weryfikować już zawarte umowy partnerskie z zagranicznymi ośrodkami pod względem ich żywotności; korzystać z funduszu uniwersyteckiego w celu tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych, wymiany kadry naukowej, wsparcia zagranicznych staży badawczych czy organizacji międzynarodowych konferencji; wspólnie z zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi promować rozprawy doktorskie, włączając w to zagranicznych promotorów i recenzentów; ustalić minimalną pulę zajęć obcojęzycznych na poszczególnych wydziałach; otwierać szkoły języka polskiego w zagranicznych ośrodkach naukowo-dydaktycznych celem umożliwienia obcokrajowcom podejmowania nauki w języku polskim na KUL-u; pracować nad ustanowieniem redakcji obcojęzycznych (j. angielski) oraz umiędzynarodowieniu czasopism, publikacji wydawanych pod redakcją własną;
IV – Biblioteka Uniwersytecka KUL
Ośrodki naukowe zgodnie potwierdzają potrzebę istnienia i ciągłego rozwoju bibliotek uniwersyteckich. Pełnią one swego rodzaju funkcję drzwi do świata wiedzy. Dzisiejsze biblioteki znacznie różnią się od tych dawnych m.in. obecnością wśród swoich zbiorów woluminów cyfrowych, audio i audiowizualnych. Biblioteka powinna stwarzać miejsce nie tylko dla książek, ale i dla studenta – czytelnika, który oczekuje zaspokojenia potrzeb informacyjnych, kulturalnych czy badawczych. Warto dodać, że inwestycja w nowoczesną bibliotekę i aktywne wykorzystanie jej wszystkich zasobów okazuje się znacznie tańsza, niż prowadzenie indywidualnych programów pomocowych dofinansowujących udział osób w życiu kulturalnym. Biblioteka Uniwersytecka KUL aby sprostać teraźniejszym jak i przyszłym wymaganiom powinna: przeorganizować funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego, aby był on czytelniejszy i dostępniejszy dla czytelnika; wspierać i integrować badania naukowe, zajęcia dydaktyczne czy indywidualne uczenie się na KUL-u; zapewnić szeroki dostęp do literatury polskiej i światowej posiłkując się przy tym współpracą z kadrą naukową poszczególnych wydziałów, aby doprecyzować jakie woluminy powinny się znaleźć w zasobach; promować dorobek naukowy kadry naukowej KUL-u; koordynować powstawanie zbiorów kolekcji cyfrowych; podejmować lokalne, krajowe i międzynarodowe inicjatywy na płaszczyźnie kultury, edukacji i nauki; dbać o poprawę wizerunku Biblioteki samej w sobie; prowadzić politykę pozyskiwania zbiorów cyfrowych ale i tradycyjnych; rozszerzać funkcje biblioteczne witryny www; poszukiwać środków finansowych na swój rozwój;
V – Instytucje i stowarzyszenia
Celem instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powinno być upowszechnianie dorobku naukowego Uniwersytetu, kadry naukowej, popularyzację wyników badań naukowych, osiągnięć studentów, absolwentów i pracowników, a także reprezentacja Uniwersytetu przed społecznością polską, zagraniczną ale przede wszystkim przed pokoleniem młodych Polaków, którzy są zainteresowani własnym rozwojem zawodowym, naukowym i poszukujących uczelni, w której mogliby wszechstronnie i dogłębnie rozwijać swoje zdolności przy jednoczesnym poszanowaniu ducha patriotyzmu, tradycji chrześcijańskich i wychowywaniu w duchu miłości do Ojczyzny. 1. Wydawnictwo KUL powinno służyć społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, krzewić jego osiągnięcia i dbać o podnoszenie prestiżu Uczelni na arenie nauki polskiej i światowej poprzez: dbanie o wysoki poziom merytoryczny książek i czasopism naukowych przygotowywanych pod swoją egidą; sukcesywne zwiększanie dostępności własnych publikacji w księgarniach, hurtowniach oraz w internecie; promowanie własnych publikacji w obrębie nauki polskiej i międzynarodowej; Aby Wydawnictwo KUL mogło być sprawnie zarządzane i systematycznie rozwijane potrzeba: ścisłej współpracy pomiędzy Wydawnictwem a poszczególnymi wydziałami, w celu opracowania i wykonania planu wydawniczego; ustanowienia redakcji obcojęzycznych; rozpowszechniać informacje o nowościach wydawniczych wśród szerokich kręgów czytelniczych i ośrodków naukowo-dydaktycznych; zmodyfikowania strony internetowej Wydawnictwa celem zwiększenia przejrzystości oraz by była prosta i przyjazna dla czytelników i autorów; 2. Celem działania Towarzystwa Naukowego KUL jest szeroko pojęta działalność naukowa zgodna z profilem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W celu dalszego rozwoju Towarzystwa konieczne jest aktywne współdziałanie z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi oraz wypracowanie nowych form współdziałania Towarzystwa z Uniwersytetem. 3. Zadaniem Towarzystwa Przyjaciół KUL jest kształtowanie postaw moralno-religijnych zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego. Towarzystwo w dalszym ciągu powinno wypełniać cele statutowe takie jak m.in. organizowanie konferencji, seminariów, upowszechnianie wiedzy o KUL-u oraz podnoszenie znajomości jego historii i tradycji. Konieczne jest jednak wypracowanie nowej strategii działania TP KUL celem pełniejszego wspierania i prezentowania dorobku Uniwersytetu. 4. Dalsze efektywne funkcjonowanie Fundacji Rozwoju KUL powinno opierać się na nowoczesnym, menadżerskim charakterze zarządzania Fundacją. Potrzeba aby, Fundacja pozyskiwała fundusze na wspieranie działalności Uniwersytetu poprzez prowadzenie własnych form działalności gospodarczej i współdziałanie na arenie lokalnej i międzynarodowej z odpowiednimi rzeczowo organami. 5. Poprzez swoje istnienie i działanie, Muzeum KUL powinno pokazywać szerokiej publiczności zgromadzone do tej pory zbiory archiwalne. Jego zadaniem jest też niejako wykonywanie misji KUL-u którą jest (…) współtworzenie chrześcijańskiej kultury, w którą Muzeum się wpisuje. Ważne jest, aby dalsza działalność Muzeum KUL oparta była na: opracowaniu interaktywnych zbiorów muzealnych udostępnianych szerokiej publiczności m.in. w internecie; przygotowaniu wystaw multimedialnych i cyfrowych, które w sposób czytelniejszy dotrą do odbiorcy, którym często jest osoba młoda, poszukująca swojego miejsca w świecie; prezentowaniu bogatej tradycji rodzimej kultury, upowszechnianiu znajomości dziedzictwa narodowego i wartości patriotycznych;
VI – Administracja i infrastruktura
Przejrzysta polityka finansowa oraz racjonalne zarządzanie jest niezbędnym warunkiem realizacji misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do sprawnej działalności Uniwersytetu jako organizmu potrzeba jasnych i prostych procedur funkcjonowania działów administracyjnych wraz z dokładnym zdefiniowaniem zakresów ich obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności. Powinno się: zwiększyć bezpieczeństwo finansowe KUL-u; opracować i udoskonalić regulacje wewnętrzne dotyczące wysokiego poziomu profesjonalizmu administracji, obsługi akademickiej i zawodowej pracowników ogólnouczelnianych i wydziałowych; udoskonalić infrastrukturę, zasoby i programy do edukacji przez internet; wprowadzić czytelny system komunikacji z otoczeniem, studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi czy obsługi, wykorzystując współcześnie dostępne i popularne narzędzia komunikacji bazujące na różnego rodzaju mediach komunikacyjnych; przeprowadzić niezbędne szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania, komunikacji, pracy zespołowej, zarządzania kryzysowego i zarządzania konfliktem; Uwzględnić trzeba również zapotrzebowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu a także ewentualne oczekiwania przyszłych studentów czy osób korzystających z obiektów uniwersyteckich, co przekłada się na szereg działań inwestycyjnych: dostosowanie budynków, pomieszczeń i sal ćwiczeniowych do wymogów osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych; rozbudowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego o krytą pływalnię wraz z zapleczem rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych; rozbudowa istniejących lub budowa nowych domów studenckich dla studentów KUL-u, celem powiększenia zbyt małej liczby dostępnych obecnie miejsc noclegowych;
VII – Współpraca z otoczeniem społecznym, instytucjonalnym i biznesowym
Niezwykle ważną rolę odgrywa rozwijanie kontaktów Uniwersytetu ale też studentów, absolwentów czy pracowników z otoczeniem społecznym, instytucjonalnym i biznesowym. Kontakty te powinny rozwijać oraz promować kreatywność i przedsiębiorczość wśród studentów, którzy w przyszłości będą musieli zmierzyć się z trudnościami m.in. w znalezieniu pracy. KUL w sposób szczególny ze względu na swój katolicki charakter powinien jeszcze bardziej zacieśniać współpracę z Konferencją Episkopatu Polski. Również z racji na swoje położenie geograficzne KUL powinien nawiązywać kontakty z przedsiębiorcami z regionu ale i zza wschodniej granicy. Aby to osiągnąć powinno się: zwiększyć udział przedsiębiorców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; przygotować kompleksową ofertę współpracy z przedstawicielami biznesu; promowanie tworzenia firm i przedsiębiorstw przez studentów i absolwentów oraz wspieranie działalności tych firm; brać udział w zagranicznych targach, imprezach wystawienniczych oraz brać udział w zagranicznych wyjazdowych misjach gospodarczych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, celem promocji dorobku, oferty i obszarów działalności KUL-u; Współpraca z otoczeniem społecznym może się urzeczywistniać poprzez: udostępnianie obiektów KUL-u dla użytku publicznego w celu realizacji projektów edukacyjnych, kulturalnych i poznawczych, w granicach i obszarze, który nie kłóci się z misją i charakterem Katolickiej Uczelni jaką jest KUL; współpracę ze szkołami średnimi z terenu Lublina i województwa lubelskiego, organizację konkursów, dni otwartych, zajęć pokazowych; powszechne udostępnianie zasobów bibliotecznych znajdujących się we władaniu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; współpracę z organizacyjnymi działającymi przy Kościele katolickim takimi jak: Caritas, Ruch Światło – Życie, KSM; współpracę z organizacjami działającymi na zasadach wolontariatu czy organizacjami pożytku publicznego, w celu promocji inicjatyw obywatelskich; aktywny udział studentów, absolwentów, pracowników w różnego rodzaju wydarzeniach i inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych, naukowych; (…)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *