Towarzystwo Przyjaciół KUL Wydawnictwa

Wydawnictwa

Realizując zapisany w statucie cel promowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego TPKUL prowadzi działalność wydawniczą, współpracując z agendami uniwersyteckimi a także wydawcami zewnętrznymi. Prezentujemy pozycje, które dotychczas ukazały się naszym nakładem bądź przy naszym wsparciu.


„Aby to piękno służyło innym…” Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich

oprac. Krzysztof Przylicki, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2016

W 30-lecie donacji na rzecz KUL dokonanej przez Olgę i Tadeusza Litawińskich, w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym a następnie w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem prezentowana była wystawa zatytułowana „Aby to piękno służyło innym…”. Towarzyszył jej katalog opracowany przez dyrektora Muzeum KUL.

Dzięki dokonanej w 1986 roku donacji, najcenniejszej w tym czasie, kolekcja muzealna KUL powiększyła się o ponad 400 dzieł znaczących artystów, takich jak Piotr Michałowski, Antoni Piotrowski, Włodzimierz Tetmajer, Rafał Malczewski, Władysław Skoczylas, oraz kolekcję porcelany z polskich i europejskich wytwórni. Uczelni przekazanych zostało około 70 proc. pierwotnych zbiorów Litawińskich. Celem nadrzędnym pokazu była możliwie pełna rekonstrukcja historycznej kolekcji, dlatego na wystawę sprowadzono należące wcześniej do kolekcji a rozproszone dzieła sztuki, w tym m.in. Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Maurycego Gottlieba, Olgi Boznańskiej. Katalog dokumentuje prezentowane obiekty – malarstwo, rzemiosło artystyczne, rzeźbę.

 

Encyklopedia 100-lecia KUL

red. naczelny Edward Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

Dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa ukazał się dwutomowa, licząca 2950 haseł publikacja prezentująca dorobek Uniwersytetu nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu środowiska KUL w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne, w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Najliczniejsze są hasła biograficzne dotyczące pracowników naukowych, pracowników administracji, w tym przede wszystkim osób kierujących wiodącymi agendami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także ważniejszych absolwentów, darczyńców i donatorów, osób obdarzonych godnościami uniwersyteckimi i nagrodzonych nagrodami. W obszarze haseł rzeczowych publikacja zawiera opracowania opisujące dzieje i stan obecny wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, fundacje, stowarzyszenia i organizacje, jednostki kulturalno-artystyczne, czasopisma, ważniejsze serie wydawnicze i obejmujące inne obszary życia uniwersyteckiego.

Do nabycia: w Wydawnictwie KUL http://wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/ oraz w Sklepie Promocyjnym KUL (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin)

 

Gawędy na jubileusz

Antoni Dębiński, Muzeum KUL, Lublin 2018

Dzięki naszemu wsparciu ukazała się także publikacja autorstwa Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego, zawierająca teksty poświęcone ludziom, którzy na trwałe wpisali się w dzieje Uniwersytetu. Autor przybliża postaci znanych i tych nieco zapomnianych, wśród nich ks. Idziego Radziszewskiego, Karola Jaroszyńskiego, Jerzego Szeligowskiego, hr. Anieli Potulickiej, prof. Romana Longchamps de Berier, Hanny Malewskiej, kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Jana Parandowskiego, Marii Chomentowskiej. Teksy, które pierwotnie ukazywały się na łamach „Gościa Niedzielnego” (w publikacji niektóre z nich zamieszczone są w wersji rozszerzonej) opatrzone są historycznymi zdjęciami i dokumentami.

 

Aleje Racławickie 14. Historia Gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Aneta Kramiszewska, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Wydawnictwo KUL, Lublin 2019

W ramach obchodów 100-lecia KUL ukazało się wiele publikacji przybliżających dzieje Uniwersytetu, jak również bieżące wydarzenia. Jedną z nich jest książka prof. Anety Kramiszewskiej, ukazująca historię kompleksu budynków, które stanowią siedzibę KUL. Publikacja, wzbogacona o liczne fotografie obiektów, map i dokumentów, przedstawia w kolejnych rozdziałach historię kościoła pw. Św. Krzyża oraz ulokowanego następnie przy nim budynku klasztornego dominikanów obserwantów św. Ludwika Bertranda, który przekształcony w tzw. Koszary świętokrzyskie i przez sto dwadzieścia lat służący celom wojskowym, został w 1922 roku przejęty przez Uczelnię. Autorka opisuje przebieg fundacji dóbr dla zakonu, wyposażenie klasztoru, wystrój kościoła, zabiegi władz Uniwersytetu o uzyskanie stałego lokum, funkcjonowanie budynków w nowej roli, dokonywane zmiany, a także losy obiektów po wojnie.

Nakład wyczerpany.

 

Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

red. naczelny Katarzyna Kołakowska, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Wydawnictwo KUL, Lublin 2019

Kolejna publikacja wydana w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu to trójjęzyczny album prezentujący wybrane obiekty ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej (również świętującej stulecie w 2018 roku), o szczególnej wartości historycznej, artystycznej i kodykologicznej. Wśród ważnych nie tylko dla Lublina i regionu, ale dla całej kultury polskiej i europejskiej obiektów znalazły się: iluminowany kodeks rękopiśmienny zawierający dzieło prawnicze Concordia discordantium canonum Gracjana (1290-1300), przywileje królewskie dla miasta Lublina, w tym przywilej Elżbiety Łokietkówny dla mieszkańców Lublina wydany w Krakowie w 1371 roku, rękopisy Filomatów, inkunabuły, obiekty kartograficzne i muzykalia, a także wybrane pozycje z tzw. drugiego obiegu z lat 1977-1990.

Do nabycia: w Wydawnictwie KUL http://wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/

 

Kronika Jubileuszu 100-lecia KUL 2016 / 2017 / 2018

pod red. Lidii K. Jaskuły, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Wydawnictwo KUL, Lublin 2019

Pozycja to fotograficzny zapis świętowania jubileuszu stulecia, dokumentujący wydarzenia ogólnouniwersyteckie, w tym konferencje, doktoraty honoris causa, koncerty i wystawy, podjęte z okazji jubileuszu inicjatywy (m.in. budowa pomnika ks. Idziego Radziszewskiego), a także prezentujący ważne jubileuszowe dokumenty.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018

t. I pod red. Grzegorza Bujaka, t. II  pod red. Agaty Mirek, t. III Jarosław Rabiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Lublin-Warszawa 2019

Dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa ukazała się trzytomowa historia Uniwersytetu opracowana z okazji jubileuszu jego 100-lecia, której autorami są zarówno naukowcy reprezentujący KUL, jak inne środowiska uniwersyteckie: UMCS, UKSW i UAM. Dzieło powstało dzięki współpracy Uniwersytetu z Instytutem Pamięci Narodowej.

Tom I opisujący lata 1918-1944 przybliża realia funkcjonowania Uczelni oraz sylwetki rektorów pierwszego okresu jego istnienia: ks. Idziego Radziszewskiego (1918-1922), o. Jacka Woronieckiego (1922-1925), ks. Józefa Kruszyńskiego (1925-1933) i ks. Antoniego Szymańskiego (1933-1939) a także opisuje KUL, jego pracowników, absolwentów i studentów w latach 1939-1944.

Tom II (1944-1989) to swoisty „portret zbiorowy” społeczności akademickiej w powojennej historii Uczelni, uzyskany poprzez omówienie kadencji urzędujących rektorów. Autorzy poszczególnych rozdziałów uwzględniają kontekst społeczno-polityczny i politykę państwa wobec Kościoła w danym okresie, ukazują sylwetka rektora, okoliczności jego wyboru, wizję rozwoju i plan kierowania uczelnią. Opisują także rozwój organizacyjny i strukturę wewnętrzną uniwersytetu, kadrę naukową, życie studenckie, działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną uniwersytetu, rozwój infrastruktury, wreszcie miejsce i rolę KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji. Tom III (1989-2018) zawiera opracowanie wspomnianych zagadnień w najnowszym okresie działania Uczelni.