Towarzystwo Przyjaciół KUL Spotkanie stypendystów z Rektorem KUL
Aktualności

Spotkanie stypendystów z Rektorem KUL

21 marca 2024

Towarzystwo Przyjaciół KUL od 2016 r. docenia studentów bezinteresownie zaangażowanych na rzecz KUL – jest to możliwe dzięki programowi stypendialnemu „Działaj z TP KUL”. Na progu semestru letniego z nowymi stypendystami spotkał się rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział nauk społecznych to najliczniej reprezentowane wydziały – z każdego z nich nagrodzone zostało pięć studentek, trzy osoby studiują na Wydziale Teologii, pozostali laureaci stypendiów to przedstawiciele Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Filozofii i Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Wśród stypendystów nie zabrakło reprezentantów Chóru KUL, osób zaangażowanych w promocję swoich kierunków i wydziałów, działających w Duszpasterstwie Akademickim czy kołach naukowych.

W programie stypendialnym „Działaj z TP KUL” do tej pory docenionych zostało ponad 140 osób. Stypendium jest wyrazem uznania dla studentów angażujących się bezinteresownie na rzecz społeczności uniwersyteckiej, a kryterium przyznania stypendium to ich wkład w życie kulturalne i sportowe uczelni, jej promocję oraz zaangażowanie w pomoc koleżeńską.

Kolejny nabór wniosków planowany jest na październik 2024 roku.